MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

 

Hogelant

Deze meldcode heeft betrekking op alle vormen van geweld en betreft zowel slachtoffers,

getuigen als vermoedelijke daders. We onderscheiden 6 stappen.

Doel:

  • Het vroegtijdig stoppen van kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Het ondersteunen van professionals in het herkennen van en handelen bij signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Het delen van verantwoordelijkheid in deze complexe problematiek.

Enkele gebruikte afkortingen:

OKA = Ouder- en Kindadviseur

ZoCo = zorgcoördinator

ZAT = zorg advies team


STAP 1: Signaleren, noteren en collegiaal consulteren

Iemand (onderwijzend personeel (OP), onderwijsondersteunend personeel (OOP), directie) heeft het gevoel dat er met een bepaalde leerling iets niet in orde is: noteer concreet waarneembaar gedrag en beschrijf de risicofactoren en de beschermende factoren. Overleg met collega’s / ZoCo’s en bekijk of de zorg gedeeld moet worden met de vertrouwenspersoon. Blijft het gevoel bestaan, ga dan naar stap 2.


STAP 2: Overleg met in-/externe deskundigen

De vertrouwenspersoon spreekt met de leerling en na overleg met de kernteamleider en zorgcoördinator wordt, indien nodig, overlegd met het zorgadviesteam(partners). Bij acute onveiligheid /seksuele kindermishandeling: onmiddellijk contact opnemen met OKA. Eventueel volgt een overleg met ouders (en leerling).


STAP 3: Gesprek met ouders en/of leerling

De mentor, gesteund door de ZoCo, gaat in gesprek met leerling en/of ouders om de zorg te delen, toe te lichten, te bevestigen of te ontkrachten. Indien de zorgen dan nog niet zijn weggenomen, volgt stap 4.


STAP 4: Wegen aard en ernst

Het ZAT weegt, eventueel na overleg met in-/externe deskundigen, de aard en de ernst en het risico en neemt een besluit over wel/niet melden. Mentor en ZoCo koppelen terug naar leerling/ouders, zorgcoördinator, kernteamleider en mentor.


STAP 5: Beslissen

Zorg niet weggenomen en ouders/leerling staan niet open voor hulpverlening: Namens ZAT neemt de OKA de melding over. Ouders/leerling worden geïnformeerd. Wanneer de zorgen niet zijn weggenomen maar ouders/leerling staan open voor hulp, wordt voorlopig volstaan met het regelen van passende hulp. 


STAP 6: Volgen van de hulpverlening

Hulpverlening wordt opgestart en de resultaten worden gevolgd. Eventueel volgt later alsnog een melding of doorverwijzing. De school wordt geïnformeerd en blijft via de mentor en de ZoCo “alert”.

Download
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
19-10-08 Meldcode kindermishandeling.pdf
Adobe Acrobat document 72.2 KB